Для партнерів

03150, м. Київ, вул. Антоновіча, 48Б, офіс 1

тел./факс: (044) 287 24 24,  (044) 287 40 00

e-mail: info@energetix.com.ua

www.energetix.com.ua

 

 

Інструкція

Про обмін і рекламацію товарів «Енерджетікс-УА» 

           Дані правила складені відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів", в редакції від 01.12.2005г., Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994 р.

  1.      Прийом та обмін товару належної якості

1.1. Покупець має право обміняти товар неналежної якості на аналогічний товар у продавця, у якого він був придбаний, у випадку якщо цей товар не задовольняє покупця за формою, фасону, кольору, розміру і не може бути ним використаний по призначенню. Обмін товару неналежної якості проводиться якщо він не використовувався і якщо збережений його товарний вигляд, ярлики, наліпки, а також накладна на отримання товару.

1.2. Для обміну товару Покупець оформляє заяву типової форми, прикладає до неї накладну або її копію, товар.

1.3. Покупець має право обміняти товар належної якості, придбаної у продавця, упродовж 14 днів, не рахуючи дня купівлі

1.4. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право:

A) придбати який-небудь інший товар з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості;

Б) дочекатися першого постачання, коли цей товар поступить в продаж;

B) розірвати договір і отримати від продавця гроші


1.5. У разі розірвання договору продавець зобов'язаний повернути гроші того ж дня, а у разі неможливості повернути гроші того ж дня - за погодженням сторін, в інший термін.

  2.      Гарантійний термін і термін служби товару

 

2.1. Гарантійний термін - це термін, упродовж якого продавець бере на себе зобов'язання по здійсненню безкоштовного ремонту або заміні відповідної продукції після передачі товару покупцеві.
2.2. На увесь товар компанії встановлюється гарантійний термін 3 місяці.
2.3. Гарантійний термін на комплектуючі вироби такий же, що і на основний виріб.
2.4. При виконанні ремонту товару, гарантійний термін на цей товар подовжується на термін перебування цього товару в ремонті.
2.5.Термін служби товару - календарний термін використання товару по призначенню, починаючи з дня продажу товару, упродовж якого продавець несе відповідальність за істотні недоліки товару.
2.6. Термін служби товару - 6 місяців.

  3. Прийом, обмін товару неналежної якості, розірвання договору


           3.1. Недолік - невідповідність товару умовам договору і інформації про нього, наданої продавцем. Не є недоліком товару магнітний вплив/не вплив на відчуття людини.
           3.2. У разі виявлення упродовж гарантійного терміну недоліків покупець має право вимагати:

A) безкоштовного усунення недоліків в розумний термін;

Б) оплату витрат на усунення недоліків товару;

B) пропорційного зменшення ціни.

    3.3. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим використати товар по призначенню, що виник з вини виробника, після його усунення проявляється наново незалежно від покупця.

            3.4. У разі виявлення упродовж терміну служби товару істотних недоліків які виникли з вини виробника покупець має право вимагати від продавця:

А) заміну товару на такий же товар або на аналогічний товар, наявний;

Б) розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми.

3.5. За наявності товару вимоги покупця про його заміну підлягають негайному задоволенню, а у разі виникнення необхідності в перевірки якості товару упродовж 14 днів або за погодженням сторін. У разі відсутності необхідного товару на складі вимоги покупця задовольняються впродовж 2-х місяців з моменту подання заяви.

3.6. У разі заміни товару з недоліками на товар аналогічного артикулу, моделі, модифікації належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

3.7. Гроші, сплачені за товар, повертаються покупцеві в день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору - в інший термін за погодженням сторін, але не пізніше 7 днів.

3.8. У разі заміни товару з недоліками на товар іншої моделі, артикулу, модифікації належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться виходячи з його вартості на годину обміну, а у разі зменшення ціни виходячи з ціни на годину придбання.

3.9. У разі пред'явлення покупцем вимог про безкоштовне усунення недоліків товару вони мають бути усунені упродовж 14 днів з дати пред'явлення претензії або за погодженням сторін в інший термін. 

3.10. У випадку, якщо гарантійний термін товару збіг на пред'явлений Покупцем товар та не підлягає рекламації, тобто його недоліки не є браком і виникли з вини покупця, то цей товар підприємство може узяти на ремонт. Цей ремонт проводиться за рахунок покупця згідно зі встановленими тарифами.   

 

4. Місце пред'явлення претензій і заяв на ремонт товару

Місце пред'явлення претензій: центральний офіс Компанії за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновіча, 48б, офіс 1. тел./факс: (044) 287-24-24/287-40-00 або  адреси структурних підрозділів Компанії в регіонах.03150, г. Киев, ул. Горького 48Б
тел./факс: (044) 287 24 24,  (044) 287 40 00
e-mail: info@energetix.com.ua
www.energetix.com.ua


Инструкция 
Об обмене и рекламации  товаров «Энерджетикс-УА» 

Данные правила составлены в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей", в редакции от 01.12.2005г., Постановления Кабинета Министров Украины №172 от 19.03.1994 г.

1. Приём и обмен товара надлежащего качества

1.1. Покупатель имеет право обменять товар ненадлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого он был приобретен,  в случае если данный товар не удовлетворяет покупателя по форме, фасону, цвету, размеру и не может быть им использован по предназначению. Обмен товара ненадлежащего качества проводится если он не использовался и если сохранен его товарный вид, ярлыки, наклейки, а также накладная на получение товара.
1.2. Для обмена товара Покупатель оформляет заявление типовой формы, прикладывает к нему накладную или её копию, товар.
1.3. Покупатель имеет право обменять товар надлежащего качества, приобретенного у продавца, на протяжении 14 дней, не считая дня покупки
1.4. Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, покупатель имеет право:
A)приобрести какой-либо другой товар из имеющегося ассортимента с соответствующим пересчетом стоимости;
Б) дождаться первой поставки, когда данный товар поступит в продажу;
B) расторгнуть договор и получить от продавца деньги.
1.5. В случае расторжения договора продавец обязан возвратить деньги в тот же день, а в случае невозможности возвратить деньги в тот же день - по согласованию сторон, в иной срок.
2.   Гарантийный срок и срок службы товара

2.1. Гарантийный срок - это срок, на протяжении которого продавец берет на себя обязательства по осуществлению бесплатного ремонта или замене соответствующей продукции после передачи товара покупателю.
2.2. На весь товар компании устанавливается гарантийный срок 3 месяца.
2.3. Гарантийный срок на комплектующие изделия такой же, что и на основное изделие.
2.4.При выполнении ремонта товара, гарантийный срок на данный товар продлевается на срок пребывания данного товара в ремонте. 
2.5.Срок службы товара - календарный срок использования товара по предназначению, начиная со дня продажи товара, на протяжении которого продавец несет ответственность за существенные недостатки товара.
2.6. Срок службы товара- 6 месяцев.

3.  Прием, обмен товара ненадлежащего качества, расторжение договора

3.1. Недостаток - несоответствие товара условиям договора и информации о нём, предоставленной продавцом. Не являются недостатком товара магнитное влияние/не влияние на ощущения человека.
3.2. В случае выявления на протяжении гарантийного срока недостатков покупатель имеет право требовать:
A) бесплатного устранения недостатков в разумный срок;
Б) оплату затрат на устранение недостатков товара;
B) пропорционального уменьшения цены.
3.3. Существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным использовать товар по предназначению, возникший по вине производителя, после его устранения проявляется заново независимо от покупателя.
3.4. В случае выявления на протяжении срока службы товара существенных недостатков которые возникли по вине изготовителя покупатель имеет право требовать от продавца: 
А) замену товара на такой же товар или на аналогичный товар, имеющийся  в наличии;
Б) расторжение   договора   и   возврата   оплаченной за товар денежной суммы.
3.5. При наличии товара требования покупателя о его замене подлежат немедленному удовлетворению, а в случае возникновения необходимости в проверки качества товара на протяжении 14 дней или по согласованию сторон. В случае отсутствия необходимого товара на складе требования покупателя удовлетворяются в течении 2-х месяцев с момента подачи заявления.
3.6. В случае замены товара с недостатками на товар аналогичного артикула, модели, модификации надлежащего качества, цена на который изменилась, перерасчет стоимости не проводится.
3.7. Деньги, оплаченные за товар, возвращаются покупателю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора - в иной срок по согласованию сторон, но не позднее 7 дней.
3.8. В случае замены товара с недостатками на товар другой модели, артикула, модификации надлежащего качества пересчет стоимости товара с недостатками в случае повышения цены проводится исходя из его стоимости на час обмена, а в случае уменьшения цены исходя из цены на час приобретения.
3.9. В случае предъявления покупателем требований о бесплатном устранении недостатков товара они должны быть устранены на протяжении 14 дней с даты предъявления претензии или по согласованию сторон в иной срок.
3.10. В случае гарантийный срок товара истек если предъявленный Покупателем товар не подлежит рекламации, т.е. его недостатки не являются браком и возникли по вине покупателя, то данный товар предприятие может взять на ремонт. Этот ремонт проводится за счет покупателя согласно установленным тарифам.
4.   Место предъявления претензий и заявлений на ремонт товара

Место предъявления претензий: центральный офис Компании по адресу: 03150, г. Киев, ул. Горького, 148-б, офис 1. тел./факс: (044) 228 -24-24,  (050) 460-44-14 или адреса структурных подразделений Компании в регионах.

03150 м. Київ, вул. Антоновича, 48Б
телефон: (044) 287 24 24
моб. (050) 387 06 31